سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کار امروز را مباش اسیر

بهر فردا ذخیره ای برگیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کار امروز را مباش اسیر

;hv hlv,c vh lfha hsdv

fiv tvnh bodvi hd fv'dv

تعداد ابیات منتشر شده : 510165