سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گفت اگر روی بودیت چو من

صد کرامت فزودیت چو منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گفت اگر روی بودیت چو من

'tj h'v v,d f,ndj ], lk

wn ;vhlj tc,ndj ], lk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165