سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

مرد دانا به هر چه در نگرد

عیب بگذارد و هنر نگردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - مرد دانا به هر چه در نگرد

lvn nhkh fi iv ]i nv k'vn

udf f'bhvn , ikv k'vn

تعداد ابیات منتشر شده : 510120