سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گفت خیرالبشر رسول خدای

آن فزون از همه به دانش و رایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گفت خیرالبشر رسول خدای

'tj odvhgfav vs,g onhd

Hk tc,k hc ili fi nhka , vhd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165