سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

اختر از سیم و شهاب از زر ناب

ساختند از پی آن میخ و طنابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - اختر از سیم و شهاب از زر ناب

hojv hc sdl , aihf hc cv khf

shojkn hc \d Hk ldo , xkhf


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468