سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در صدف ریخت نم نیسان است

منعقد گشت در غلطان استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در صدف ریخت نم نیسان است

nv wnt vdoj kl kdshk hsj

lkurn 'aj nv ygxhk hsj


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی که هستی را نمی بینم بقایی در سعدی
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602