سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در صدف ریخت نم نیسان است

منعقد گشت در غلطان استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در صدف ریخت نم نیسان است

nv wnt vdoj kl kdshk hsj

lkurn 'aj nv ygxhk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165