سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گم شدی بر دلشان حرص و طمع

پرده دیدن اسرار ورع



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گم شدی بر دلشان حرص و طمع

'l and fv ngahk pvw , xlu

\vni ndnk hsvhv ,vu

 • جستجوی ام ابیها در همه ی آثار
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی در رفتن جان ازب دن در همه ی آثار
 • جستجوی شعر در شهریار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی شهر در حافظ
 • جستجوی خار گل در عطار
 • جستجوی تکاپو در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی دزد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510135