سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

مدد از دولت سرمد جستند

ظلمت سایگی از خود شستندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - مدد از دولت سرمد جستند

lnn hc n,gj svln [sjkn

zglj shd'd hc o,n asjkn


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727