سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گر چه از قرب نوازش یابند

هر دم از بیم گدازش یابندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گر چه از قرب نوازش یابند

'v ]i hc rvf k,hca dhfkn

iv nl hc fdl 'nhca dhfknتعداد ابیات منتشر شده : 285767