سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ابر شو تا که چو باران ریزی

بر گل و خس همه یکسان ریزیآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167133