سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در قناعت که تو را دسترس است

گر همین عزت نفس است بس استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در قناعت که تو را دسترس است

nv rkhuj ;i j, vh nsjvs hsj

'v ildk ucj kts hsj fs hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165