سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در قناعت که تو را دسترس است

گر همین عزت نفس است بس استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در قناعت که تو را دسترس است

nv rkhuj ;i j, vh nsjvs hsj

'v ildk ucj kts hsj fs hsj


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی فارس در شهریار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی جوان در همه ی آثار
 • جستجوی قفلی در همه ی آثار
 • جستجوی معنای کشته چاه غمت را نفسی هست هنوز در شهریار
 • جستجوی صیام در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367935