سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بستن از توست و گشادن از تو

خاستن از تو فتادن از توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بستن از توست و گشادن از تو

fsjk hc j,sj , 'ahnk hc j,

ohsjk hc j, tjhnk hc j,


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630