سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

موی تو شد در سیه کاری سفید

رو سفیدی زین هنر کم دار امیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - موی تو شد در سیه کاری سفید

l,d j, an nv sdi ;hvd stdn

v, stdnd cdk ikv ;l nhv hldnتعداد ابیات منتشر شده : 251642