سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

وقف استغفار کن نفس و نفس

نفس را در این نفس هم آر و بسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - وقف استغفار کن نفس و نفس

,rt hsjythv ;k kts , kts

kts vh nv hdk kts il Hv , fs


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627