سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کیست دلدار آن که دلها دار اوست

جمله جانها مخزن اسرار اوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کیست دلدار آن که دلها دار اوست

;dsj ngnhv Hk ;i ngih nhv h,sj

[lgi [hkih lock hsvhv h,sj

تعداد ابیات منتشر شده : 510135