سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

باد دم او به مشکبیزی

اخضر شجر و شکوفه ریزیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - باد دم او به مشکبیزی

fhn nl h, fi la;fdcd

hoqv a[v , a;,ti vdcd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165