سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

وقت است که بر لبم فشاند

یک قطره و آتشم نشاندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - وقت است که بر لبم فشاند

,rj hsj ;i fv gfl tahkn

d; rxvi , Hjal kahkn


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712