سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

آمد به جنون ز پرده بیرون

مجنون لقبش نهاد گردونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - آمد به جنون ز پرده بیرون

Hln fi [k,k c \vni fdv,k

l[k,k grfa kihn 'vn,kتعداد ابیات منتشر شده : 364441