سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ایشان با قیس آب و آذر

لیلی با او چو شیر و شکرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ایشان با قیس آب و آذر

hdahk fh rds Hf , Hbv

gdgd fh h, ], adv , a;v

تعداد ابیات منتشر شده : 510165