سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

مجنون چو شنید این فسون را

بگذاشت فسانه جنون راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - مجنون چو شنید این فسون را

l[k,k ], akdn hdk ts,k vh

f'bhaj tshki [k,k vh


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 367921