سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

منظور کنی به منظر خویش

پیوند دهی به گوهر خویشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - منظور کنی به منظر خویش

lkz,v ;kd fi lkzv o,da

\d,kn nid fi ',iv o,daتعداد ابیات منتشر شده : 364441