سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

لیلی ست گلی به طرف جویی

من قانع ازان گلم به بوییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - لیلی ست گلی به طرف جویی

gdgd sj 'gd fi xvt [,dd

lk rhku hchk 'gl fi f,dd


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468