سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

کان عاشق عامری نسب را

مجنون لقب لبیب ادب راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - کان عاشق عامری نسب را

;hk uhar uhlvd ksf vh

l[k,k grf gfdf hnf vh


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712