سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نشنیده ز هیچ کس بهانه

سازد به دیار او روانهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نشنیده ز هیچ کس بهانه

kakdni c id] ;s fihki

shcn fi ndhv h, v,hkiتعداد ابیات منتشر شده : 373712