سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

گم کرده خویش را بیابی

وان دولت پیش را بیابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - گم کرده خویش را بیابی

'l ;vni o,da vh fdhfd

,hk n,gj \da vh fdhfd

تعداد ابیات منتشر شده : 509565