سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

خاکش به جوار دوست کندند

در خاک چو گوهرش فکندندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - خاکش به جوار دوست کندند

oh;a fi [,hv n,sj ;knkn

nv oh; ], ',iva t;knknتعداد ابیات منتشر شده : 407826