سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

صحرای وجود را گل است این

دریای مجاز را پل است اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - صحرای وجود را گل است این

wpvhd ,[,n vh 'g hsj hdk

nvdhd l[hc vh \g hsj hdkتعداد ابیات منتشر شده : 327355