سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

در نکته وری زبان گشادند

داد سخن اندر آن بدادندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - در نکته وری زبان گشادند

nv k;ji ,vd cfhk 'ahnkn

nhn sok hknv Hk fnhnknتعداد ابیات منتشر شده : 331667