سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چو رفرف شد مشرف از وجودش

گرفت از دست رفرف عرش زودش



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چو رفرف شد مشرف از وجودش

], vtvt an lavt hc ,[,na

'vtj hc nsj vtvt uva c,na



تعداد ابیات منتشر شده : 285739