سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

جهت را مهره از ششدر رهانید

مکان را مرکب از تنگی جهانیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - جهت را مهره از ششدر رهانید

[ij vh livi hc aanv vihkdn

l;hk vh lv;f hc jk'd [ihkdnتعداد ابیات منتشر شده : 285767