سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

سزد گر از کمال خوبی او

کند پیر فلک یعقوبی اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - سزد گر از کمال خوبی او

scn 'v hc ;lhg o,fd h,

;kn \dv tg; dur,fd h,

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612