سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

صبا از طره اش نگسسه تاری

ندیده چشمش از سرمه غباریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - صبا از طره اش نگسسه تاری

wfh hc xvi ha k'ssi jhvd

kndni ]ala hc svli yfhvd


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254