سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نه مه هیهات روشن آفتابی

مه از وی بر فلک افتاده تاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نه مه هیهات روشن آفتابی

ki li idihj v,ak Htjhfd

li hc ,d fv tg; htjhni jhddتعداد ابیات منتشر شده : 206498