سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بر آن شد کز غم آن سرو چالاک

گریبان همچو گل بر تن زند چاکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بر آن شد کز غم آن سرو چالاک

fv Hk an ;c yl Hk sv, ]hgh;

'vdfhk il], 'g fv jk ckn ]h;تعداد ابیات منتشر شده : 367921