سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

تنش در آب چون عریان درآمد

به تن آب روان را جان درآمدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - تنش در آب چون عریان درآمد

jka nv Hf ],k uvdhk nvHln

fi jk Hf v,hk vh [hk nvHln

تعداد ابیات منتشر شده : 510165