سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

نمی دانم که امروزت چه حال است

که جانت غرق دریای ملال استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - نمی دانم که امروزت چه حال است

kld nhkl ;i hlv,cj ]i phg hsj

;i [hkj yvr nvdhd lghg hsjتعداد ابیات منتشر شده : 288239