سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

بود پاکیزه طینت پاک کردار

زنازاده نباشد جز زناکارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - بود پاکیزه طینت پاک کردار

f,n \h;dci xdkj \h; ;vnhv

ckhchni kfhan [c ckh;hvتعداد ابیات منتشر شده : 292213