سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چو قدر نعمت دیدار نشناخت

به داغ دوری از دیدار بگداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چو قدر نعمت دیدار نشناخت

], rnv kulj ndnhv kakhoj

fi nhy n,vd hc ndnhv f'nhojتعداد ابیات منتشر شده : 288224