سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

که از جانان مرتب باد کامت

ز لعل او لبالب باد جامتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - که از جانان مرتب باد کامت

;i hc [hkhk lvjf fhn ;hlj

c gug h, gfhgf fhn [hlj


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281