سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

به آن باشد که در دامن کشی پای

به سان کوه باشی پای بر جایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - به آن باشد که در دامن کشی پای

fi Hk fhan ;i nv nhlk ;ad \hd

fi shk ;,i fhad \hd fv [hd


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442