سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

به صبر اندر رحم یک قطره آب

شود نه ماه را ماه جهانتابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - به صبر اندر رحم یک قطره آب

fi wfv hknv vpl d; rxvi Hf

a,n ki lhi vh lhi [ihkjhfتعداد ابیات منتشر شده : 285465