سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

زلیخا را غم یوسف چنان کرد

که از اشک شفق گون خونفشان کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - زلیخا را غم یوسف چنان کرد

cgdoh vh yl d,st ]khk ;vn

;i hc ha; atr ',k o,ktahk ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 292213