سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

شفق را شد ز اشک او جگر خون

وز آن خون دامن گردون جگرگونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - شفق را شد ز اشک او جگر خون

atr vh an c ha; h, ['v o,k

,c Hk o,k nhlk 'vn,k ['v',kتعداد ابیات منتشر شده : 292199