سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

به گریه ناله جانسوز برداشت

همان آه و فغان روز برداشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - به گریه ناله جانسوز برداشت

fi 'vdi khgi [hks,c fvnhaj

ilhk Hi , tyhk v,c fvnhajتعداد ابیات منتشر شده : 292199