سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چو روی اندر شب آرد روز عاشق

به شب گردد فزون بر سوز عاشقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چو روی اندر شب آرد روز عاشق

], v,d hknv af Hvn v,c uhar

fi af 'vnn tc,k fv s,c uhar


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184