سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ز هجران تیره باشد روزگارش

فزاید تیرگی شبهای تارشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ز هجران تیره باشد روزگارش

c i[vhk jdvi fhan v,c'hva

tchdn jdv'd afihd jhva


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419