سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ز غم روزش بود رو در سیاهی

شبش گردد سیاهی بر سیاهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ز غم روزش بود رو در سیاهی

c yl v,ca f,n v, nv sdhid

afa 'vnn sdhid fv sdhidتعداد ابیات منتشر شده : 292227