سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

شب آبستن بود وان دم که آید

برای عاشقان اندوه زایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - شب آبستن بود وان دم که آید

af Hfsjk f,n ,hk nl ;i Hdn

fvhd uharhk hkn,i chdnتعداد ابیات منتشر شده : 292213