سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

چو آرد از مشیمه بچه بیرون

به جای شیر از دلها مکد خونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - چو آرد از مشیمه بچه بیرون

], Hvn hc ladli f]i fdv,k

fi [hd adv hc ngih l;n o,kتعداد ابیات منتشر شده : 292199