سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

ازان مادر که برخوردار باشد

کزینسان بچه اش خونخوار باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - ازان مادر که برخوردار باشد

hchk lhnv ;i fvo,vnhv fhan

;cdkshk f]i ha o,ko,hv fhan


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292185